top of page

Inspraak heraanleg PaardenmarktDistrict Antwerpen organiseerde meerdere inspraakmomenten voor buurtbewoners en handelaars tijdens het ontwerpproces. In april 2023 werd het definitief ontwerp goedgekeurd. Op 2 mei 2023 is er een infomoment.


In 2018 en 2019 bekeek een focusgroep bestaande uit handelaars, buurtbewoners, het districtsbestuur en de stadsadministratie de mogelijkheden om de Paardenmarkt van gevel tot gevel opnieuw aan te leggen over de volledige lengte. Op basis van de bevindingen van deze focusgroep werden een aantal voorstellen geformuleerd. Die vormden de basis voor een aanpasbare maquette die je kon bezoeken tijdens Ramblas in september 2019. We legden de ideeën voor aan alle buurtbewoners en gebruikers van de Paardenmarkt. De (extra) voorstellen die tijdens dit weekend genoteerd werden, zorgden mee voor de basis van het schetsontwerp. In september 2022 werd het voorontwerp voorgesteld.

Infomoment 2 mei 2023 ​Het districtsbestuur nodigt de buurtbewoners en ondernemers van de Paardenmarkt uit om het definitief ontwerp samen met het ontwerpteam, het bestuur en de buurtbewoners te bespreken.

 • datum: dinsdag 2 mei 2023

 • tijdstip: doorlopend van 19.30 uur tot 21.00 uur

 • locatie: Campus UA Paardenmarkt, Paardenmarkt 94


Definitief ontwerp
Er werden ten opzichte van het voorontwerp volgende wijzigingen aangebracht:

 • Het materiaal van de voetpaden en het woonerf werd (omwille van de hoge kostprijs) gewijzigd van mozaïekkeien in natuursteen naar betonstraatstenen met natuursteengranulaten.

 • De ontbrekende blindengeleiding ter hoogte van de halteplaatsen werd toegevoegd.

 • Ter hoogte van de Varkensmarkt werden naar aanleiding van de bevraging volgende zaken aangepast:

  1. de zitbanken werden hier weggelaten omwille van de overlastproblemen.

  2. de glascontainer werd opgeschoven richting Paardenmarkt omdat daar minder hinder en risico op foutparkeerders is. In de bestaande toestand zijn die vaak een oorzaak dat de containers niet kunnen geledigd worden.


 • Ter hoogte van de Boterhamstraat werden paaltjes voorzien om aanrijding van de gevel te vermijden.

 • Fietsers en deelsystemen:

  1. Er werden nog extra fietsbeugels voorzien. Dit brengt het totaal op 122 fietsparkeerplaatsen (61 fietsbeugels).

  2. Er zijn 2 velostations op de Paardenmarkt. Het velostation in het woonerf, dat in het voorontwerp voorzien was ter hoogte van het kruispunt met de Vekestraat, werd verplaatst naar huisnummer 32. De eerdere locatie op het kruispunt houdt te veel risico op conflicten in bij de bevoorrading.

  3. Er werd in het woonerf bijkomend nog een zone voorzien voor deelfietsen van Donkey Republic.

  4. Voor de overige deelsystemen werden 4 dropzones voorzien.


 • Het verlichtingsconcept werd verder uitgewerkt:

  1. Er zal een combinatie komen van lage gevelverlichting en rondstralers om een pleingevoel te creëren.

  2. In het woonerf worden ook aantakpunten voor feestverlichting voorzien.


 • De mogelijkheden voor de terrassen werden verder uitgewerkt:

  1. Het ontwerp houdt rekening met de bestaande terrassen waarvoor in het ontwerp opnieuw ruimte (verhard of halfverhard) wordt voorzien. Vele terrassen kunnen groter worden in de nieuwe toestand.

  2. Voor nieuwe terrassen werden de mogelijkheden ook reeds onderzocht. Voor panden die aan een groenzone liggen, zal de mogelijkheid worden geboden om een houten ‘vlonderconstructie’ (gefundeerd op palen) te voorzien in het plantvak. De bomen dienen hierbij uitgespaard te worden en de wortelzones kunnen met deze constructie gevrijwaard blijven. Het onderhoud van deze constructies zal ten laste zijn van de uitbater van de zaak.


 • Het riolerings- en waterontwerp werd verder uitgewerkt en berekend (gescheiden rioleringsstelsel). De straatprofielen zijn zo opgebouwd dat regenwater maximaal naar de plantvakken wordt afgevoerd en zo weinig mogelijk naar de riolering.

 • Ter hoogte van huisnummer 68 werd de inplanting van de dropzone en verkeerspaaltjes aangepast i.f.v. een betere toegankelijkheid en toegang tot het pand.

 • Het groenconcept werd verder verfijnd en uitgewerkt:

  1. De boomkeuzes werden bepaald. Er werd voor een grote diversiteit aan soorten gekozen (zie bomenbalans).

  2. Hoewel alle nieuwe bomen betere groeicondities krijgen (met meestal grote plantvakken die zoveel mogelijk gevrijwaard blijven van nutsleidingen), beantwoorden deze niet allemaal aan de strikte voorwaarden om allemaal als ‘toekomstboom’ te voorzien. Onder andere de gevraagde/te vrijwaren doorwortelbare oppervlakte (100m²), de afstand tot gevels en de impact van huisaansluitingen op de riolering beperken de mogelijkheden. Na verder onderzoek konden 8 locaties weerhouden worden die (mits een aantal bijkomende ondergrondse maatregelen) aan de voorwaarden als toekomstboom zullen voldoen. De boomkeuzes werden hierop afgestemd.

  3. Ter hoogte van parkeervakken werd bijkomende beschermbeugels voor de bomen aangebracht


 • Ter hoogte van huisnummer 96 tot 120 werd de inplanting van het fietspad naar de Italiëlei opgeschoven. Hierdoor kunnen fietsers uit de Rodestraat eenvoudiger op het fietspad aantakken en kan het plantvak vergroot worden. Het groenvak is gedeeltelijk aangelegd met grasbetontegels. Dit is nodig voor de vereiste opstelruimte voor brandweervoertuigen.

 • Het middeneilandje tussen Rijnpoortvest en Rodestraat werd iets aangepast i.f.v. een betere aantakking voor fietsers.

Parkeerbalans Het definitief ontwerp resulteert in een parkeerbalans van 83 plaatsen in de bestaande toestand naar 33 plaatsen in de nieuwe toestand. Er worden ook 4 laad- en loszones voorzien. Ter compensatie van het verlies aan parkeerplaatsen zijn momenteel in de omgeving reeds twee buurtparkings (Venusstraat en Gratiekapelstraat) met in totaal 40 (deeltijdse) plaatsen beschikbaar. Bomenbalans Het definitief ontwerp resulteert in een positieve bomenbalans. In de bestaande toestand zijn er 91 bomen, waarvan er 14 gerooid of verplant worden. Er worden 42 nieuwe bomen aangeplant, waaronder 8 toekomstbomen. Bij de nieuwe bomen is er voor volgende soorten gekozen:

 • Amberboom (Liquidambar styraciflua - 1x als toekomstboom)

 • Grove Den (Pinus sylvestris - 2x als toekomstboom)

 • Wintereik (Quercus petreaea - 3x als toekomstboom)

 • Tulpenboom (Liriodendron tulipifera - 2x als toekomstboom)

 • Linde (Tilia x flavescens 'Glenleven')

 • Iep (Ulmus 'New Horizon')

 • Sierkers (Prunus 'Accolade')

 • Meidoorn (Crataegus monogyna 'Stricta')

 • Zoete Kers (Prunus avium)

 • Sierkers (Prunus x gondounii 'Schnee')

 • Sierkers (Prunus x schmittii)

 • Honingboom (Styphnolobium japonicum 'Regent')

 • Gewone Vogelkers (Prunus padus 'Albertii’)

 • Sierkers (Prunus avium 'Plena')

 • Thuringische meelbes (Sorbus x thuringiaca 'Fastigiata')

 • Zuilesdoorn (Acer pseudoplatanus 'Erectum')

Hemelwaterplan De straten liggen in een zone waar het rioleringsstelsel gescheiden aangelegd moet worden. Voor deze zone wordt een gescheiden systeem met waar mogelijk bronmaatregelen (hergebruik, infiltratie, buffering ) voorgesteld. Er is hiertoe rekening gehouden dat de afwatering van het oppervlaktewater maximaal naar de plantvakken wordt afgeleid. Omgevingsvergunning Voor deze werken is een omgevingsvergunning vereist.


27 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page