top of page

Verslag overleg kabinet Burgemeester

Beste buren,


Hieronder kunnen jullie het verslag terugvinden van ons overleg met het kabinet van de burgemeester van dinsdag 21 juni 2022 (opgesteld door ons en goedgekeurd door het kabinet).


Een volgend overleg wordt ergens eind oktober ingepland. Tot begin oktober kan u ons steeds een mail sturen met eventuele onderwerpen die dan ook besproken mogen worden: hallo@stadscampus.be


Zonnige groetjes,

Team Buurtcomité Stadscampus

VUILNIS:

· Terrassen horeca:

Het buurtcomité vraagt om de omgeving die door uitbaters van horeca onderhouden moet worden, letterlijk te bepalen. De politiecodex van de stad Gent bepaalt dit heel concreet:

“De uitbaters van vaste of mobiele verkooppunten die eetwaren of dranken verkopen die zich lenen voor consumptie ter plaatse of in de onmiddellijke nabijheid ( zoals frituren, nachtwinkels, snackbars, ijs- of gebakkramen, automaten voor eetwaren of dranken, automatenshops, enz…), zijn verplicht de openbare omgeving (binnen een straal van 10 meter) van hun verkooppunt net te houden door er de achtergelaten artikelen en resten weg te nemen en op te bergen. Zij dienen die zone zo nodig te reinigen, zodat er geen sporen van eetwaren of dranken achterblijven.”[1]

In de politiecodex van de stad Antwerpen staat: “Uitbaters van zaken met waren om ter plaatse of in de onmiddellijke omgeving te verbruiken (voorbeeld: frituren, fastfood, drankautomaten), zijn verplicht de omgeving van hun zaak proper te houden.”[2]

® Dit geeft aanleiding tot discussie met eigenaars die niet van goede wil zijn.

Het buurtcomité vraagt ook dat de uitbaters van horeca nogmaals op hun plichten gewezen worden, eventueel door gebruik te maken van simpele afbeeldingen/pictogrammen die voor iedereen te begrijpen zijn (dan zijn er geen taalbarrières meer), gevolgd door controles enkele weken na het rondsturen van die communicatie.

Het kabinet geeft aan meer te willen inzetten op dit issue en dit zal verder opgenomen worden met het kabinet van K. Kennis. Men raadt ook aan om wanneer men weet heeft van een zaak (dit kan ook een kruidenier of nachtwinkel zijn!) die het niet te nauw neemt met properheid, dit telkens door te geven aan de politie (eventueel per mail met foto’s in bijlage aan de Blauwe Lijn (Blauwe.Lijn@politie.antwerpen.be) en de buurtregisseur (maarten.druyts@antwerpen.be).

Onze buurtregisseur heeft binnenkort een overleg met enkele café-bazen.


· Stadstoezichters (‘paarse jassen’): De keten van info loopt mank: er is geen aanspreekpunt, niemand heeft contactgegevens, er wordt geen info gedeeld van het gevolg dat wordt gegeven aan een issue. Het is dikwijls ook moeilijk om met hen te communiceren omwille van taal. Wij vragen om een aanspreekpunt (een hiërarchisch meerdere) en opvolging.

Het kabinet laat weten dat de stadstoezichters (mee) onder de bevoegdheid van de buurtregisseur (maarten.druyts@antwerpen.be) vallen. Daarboven staat de dienst Maatschappelijke Veiligheid (thans ad interim: Karin de Craecker).


· Groter zwerfvuil/sluikstort blijft maandenlang staan ondanks meerdere meldingen (metalen afrastering, fietsen, ijskast, meubilair, kapotte parasols die blijven staan op terrassen van horeca tijdens de wintermaanden…). Met het oog op het einde van het academiejaar en studenten die hun kot leegmaken: meer opvolging en meer controle op sluikstort. Elk jaar staan de straten in onze buurt tijdens die periode bezaaid met vuile matrassen, kapotte kasten, microgolfovens, etc.

Het kabinet laat weten dat er op 21 september een pop-upcontainerpark komt naar de Ossenmarkt.[3]

Het buurtcomité vraagt om volgend academiejaar óók eind juni – begin juli zo’n pop-upcontainerpark te organiseren in onze buurt omdat dan vele koten worden leeggemaakt.


LAWAAI:

· Een cafébaas die studenten inzette om jongeren op terras Stadswaag aan te manen stil te zijn, kreeg controle van de politie en een waarschuwing. De jongeren waren herkenbaar door een fluo-hesje waarop ‘sfeerbeheer’ stond. Zij fouilleerden niemand, noch voerden ze identiteitscontroles uit. Volgens de politie moeten die studenten echter ook een vergunning als portier hebben om dat te mogen doen.

Het kabinet laat weten dat zulke studenten ‘sfeerbeheer’ volgens de regelgeving enkel ingezet mogen worden tijdens een aangevraagd evenement. Een TD is zo’n evenement. Op een doordeweekse avond mag dit dus niet.


· Project geluidsmeting:

o In de eerste plaats vragen wij om een verlenging van het project tot en met december omwille van volgende redenen:

§ Het project zal pas starten op 8 juni na vele maanden vertraging;

§ Zonder verlenging loopt het af eind oktober;

§ Dit wil zeggen dat men maar 1 ‘echte’ maand kan meten waarin er overlast is (thans zijn er examens, daarna is zomerverlof): namelijk oktober.

§ Het experiment loopt nu al mank door dat geen vergelijking kan gemaakt worden tussen cijfers vóór en na de invoering van de ‘nudging’ (men start op 8 juni ook onmiddellijk met de nudging, een periode waarin het zowieso al veel stiller is).

o In de tweede plaats wijzen wij erop dat de resultaten van het project niet veralgemeend kunnen worden. Omwille van bovenstaande redenen, maar ook omdat veel buren niet meewerken aan het project (melding maken van overlast op de website van het project) omdat:

§ Vele mensen gewoon niet afweten van het project (de stad heeft hier zelf niets over gecommuniceerd);

§ Vele buren zijn van een oudere generatie en kunnen niet met een smartphone/PC overweg;

§ Anderen slapen nu met oordoppen of een slaappil om de nacht door te komen en willen hun nachtrust niet opofferen om zulke meldingen te kunnen maken;

§ In de laatste plaats hebben vele buren het opgegeven en geloven niet meer dat het nog goed komt in onze buurt.

§ -> Het wil dus niet zeggen dat er geen overlast is omdat er niet veel meldingen binnen komen. Dit wil ook niet zeggen dat het lawaai dat er is, niet wordt ervaren als overlast.

o Voorts wijzen wij op de gehanteerde geluidsnormen: Het project duidt geluidsoverlast als lawaai boven 70 decibels. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben geluiden boven 40 decibels reeds een negatieve impact op welzijn én gezondheid: “Integrating these findings, the report proposed a guideline target limit of outdoor night noise of 40 dB (annual average defined as ‘Lnight’ in the Environmental Noise Directive). There is not sufficient evidence that the biological effects observed below this level are harmful to health but adverse effects are observed above 40 dB. Above 55 dB cardiovascular effects become a major health concern and the report proposed that this should be the interim target for those countries unable to meet 40 dB in the short run. However, this interim target must be temporary and only applied in exceptional local situations.”[4]

o Wij vragen om de microfoons te behouden om grafieken bij te houden. Dit kan alle partners ten goede komen (ontdekken van patronen, …). Zo is de politie ook beter op de hoogte.

Het kabinet kon hier zelf eigenlijk niet echt op ingaan. Het betreft een zaak die onder de bevoegdheid van schepen E. Caluwaerts valt. Het kabinet zal ons in contact brengen met de kabinetsmedewerker van E. Caluwaerts die zich bezig houdt met het project.


· Hogere onderwijsinstellingen: update en vraag om aanspreekpunten

De burgemeester heeft, samen met schepen voor onderwijs J. Beels, op 16 juni jl. een onderhoud gehad met de hogere onderwijsinstellingen (dit zijn dus universiteiten én hogescholen, verder afgekort als HOI) om hen aan te spreken op het gedrag van studenten en te vragen om meer preventieve maatregelen te treffen en te sensibiliseren. Voorts werd ingegaan op de vraag van het buurtcomité om aanspreekpunten te verkrijgen bij élke HOI zodat kort op de bal gespeeld kan worden wanneer het nog eens mis loopt. De lijst met contactpersonen zal ons snel overgemaakt worden.

Daarnaast zal een bijeenkomst georganiseerd worden met de buurtregisseur, de contactpersonen van de HOI en het buurtcomité om elkaar te leren kennen en de zorgen van de buurt te duiden.

De politie en de dienst Maatschappelijke Veiligheid zullen ook een soort van dashboard maken met heatmaps: duiding waar en wanneer de overlast zich voordoet, zodat patronen duidelijk kunnen worden en pro-actief kan ingezet worden.

De burgemeester en schepen J. Beels engageren zich ook om vanaf nu jaarlijks samen te zitten met de HOI over dit onderwerp (sensibiliseren en pro-actief optreden). Wij vragen om hiervan dan ook telkens op de hoogte gehouden te worden.

Studentenclubs werden al aangemaand om hun leden te vragen om begrip en respect voor de buurtbewoners en deden dit ook via hun sociale media. Echter: vele studenten zijn tegenwoordig niet meer lid van een club. Daarom is het aangewezen dat de HOI zelf de rol op zich nemen om te sensibiliseren.


· Bierfietsen: Er is de laatste tijd terug een toename van zgn. ‘bierfietsen’. Dat is niet meer van deze tijd: ze houden het verkeer op en maken overmatig veel lawaai: roepen en muziek (er zijn dikwijls geluidsboxen op geïnstalleerd).

Het kabinet laat weten dat de stad niet over de bevoegdheid beschikt om bierfietsen te verbieden. Indien een bierfiets voor overlast zorgt, kan je best de Blauwe Lijn bellen.


· Bouwondernemingen zouden niet na 10 u ’s avonds of vóór 6u ’s morgens machines, containers e.d. mogen leveren/ophalen.

P. Cordy laat weten dat wanneer het gaat om een stadswerf (bv. aanleg voetpad, straat etc.) je hem een mail mag sturen. Wanneer de stad bouwheer is, kan men onmiddellijk ingrijpen. In andere gevallen: Blauwe Lijn bellen of foto nemen en Blauwe Lijn mailen.


· Plan van aanpak start academiejaar nachtlawaai en andere overlast.

Zie supra: overleg HOI.VERKEER:

· Opvolging situatie hoek Lange Nieuwstraat – Lange Klarenstraat: parkeren tot op de hoek zodat er geen zicht is op verkeer: paaltje zetten

P. Cordy vraagt om een foto te maken en naar hem door te sturen. In afwachting van de heraanleg zou men eventueel een betonblok kunnen plaatsen.


o De deelsteps verhinderen nog al te vaak de doorgang op het voetpad waardoor o.a. bewoners van WZC met een rollator, krukken of in een rolstoel moeilijk of zelfs niet kunnen passeren.

§ Wij vragen navolging van systeem dat ze toepassen Mechelen of Borsbeek.

Het kabinet laat weten dat in het gebied binnen de Leien een wijziging komt in het beleid betreffende deelsteps: in drukke gebieden (waaronder onze buurt) komt een no-park zone. Dit wil zeggen dat men de deelsteps énkel in daartoe bestemde vakken (dropzone) kan parkeren.

Intussen kan men hinderlijk gestalde deelsteps melden via de website (https://meldingen.antwerpen.be/). Daar klik je op ‘Verkeer en parkeren’ en daarna op ‘Deelmobiliteit’. Je voegt een foto toe van de deelstep en duidt aan van welke maatschappij hij is (Bird, Lime, Poppy). De maatschappij krijgt dan een waarschuwing dat de deelstep verplaatst moet worden. Deze meldingen kan je trouwens doen voor álle deelmobiliteit (dus ook fietsen en bromfietsen).


Vorige week werd een wet gepubliceerd die betrekking heeft op de elektrische steps (‘gemotoriseerde voortbewegingstoestellen’) in het algemeen (dus niet enkel de deelsteps).[5] Deze wet bepaalt o.a. dat een elektrische step niet door 2 personen tegelijk gebruikt mag worden, dat de gebruiker van de elektrische step 16 jaar moet zijn of ouder en voert een verbod in om met de elektrische step te rijden op het voetpad. De snelheid wordt ook begrensd op 25 km/u. De leeftijd van 16 jaar is echter niet vereist wanneer men de elektrische step bestuurt op woonerven, voetgangerszones en speelstraten (zie art. 4 van de wet). Bijna al onze straten worden binnenkort woonerf.

Deze wet treedt in werking op 1 juli 2022.


· Update camera’s in onze buurt

Het kabinet laat weten dat er geen update is. Er zijn buurten waar de camera’s meer nodig zijn (Merksem, Deurne) met zware criminaliteit.


· Blauwe Lijn: Het duurt veel te lang vooraleer je iemand aan de lijn krijgt. Mensen geven het op. Maandagnacht 2-3 mei: 27 minuten; maandagnacht 9-10 mei: opgegeven na 15 minuten. E-mails moeten wel onmiddellijk gelezen en opgevolgd worden. Dat is al een lagere drempel.

Het kabinet erkent dat de wachttijden te lang zijn en verontschuldigt zich hiervoor. Ook wat de mails betreft, zal men dit opnemen met de diensten.VARIA:

· Vanuit peda Prinsenhof werden aardappelen naar voorbijgangers Gratiekapelstraat gegooid.

· Aan speeltuin Frans Halsplein werden jongeren gesignaleerd die 2€ ‘inkom’ vroegen om gebruik te mogen maken van de speeltuin. Een alerte buurtbewoner sprak hen op een kordate manier hierop aan waarop ze het pleintje verlieten.

· Verschillende straten die de komende jaren zullen ingericht worden als woonerf, zullen al sneller een tijdelijke opstelling krijgen als woonerf, dmv tekens op de baan en bloembakken (zie Schuttershofstraat). Enkele van die straten zijn Venusstraat, Prinsstraat, Prinsesstraat, Vekestraat, Pieter van Hobokenstraat. Dit zou al binnen 2 à 3 maanden gebeuren. De bewoners van desbetreffende straten zullen hierover nog een brief ontvangen van de stad.

· Wat de heraanleg Paardenmarkt 1 - 60 , Varkensmarkt , Stadswaag , Klapdorp betreft: deze zouden starten in 2023. Zodra de omgevingsvergunning is goedgekeurd worden de buurtbewoners verwittigd per brief en/of mail.

· Een straatvrijwilliger uit ons buurtcomité heeft een overleg aangevraagd bij het kabinet Van Doesburg. Het betreft een samenkomst van straatvrijwilligers uit een 15-tal buurten. De trekkers van die opruimgroepen zullen worden uitgenodigd op het stadhuis. Jeremi, de kabinetsmedewerker zal dit overleg voorzitten. Dit zal doorgaan in juli of augustus. We willen hier graag onze gezamenlijke punten overbrengen en een samenwerking starten met het kabinet. We hebben tenslotte samen 1 doel : ‘ voor iedere buurt, een propere plek ‘Uiterlijk eind oktober zal het volgende overleg plaatsvinden. Zo’n 2 à 3 weken daarvoor zal het buurtcomité de agendapunten overmaken aan het kabinet. Buren die hiervoor suggesties hebben, mogen steeds mailen naar hallo@stadscampus.be

[1] https://stad.gent/system/files/regulations/Codex%20politieverordeningen.pdf zie p. 16. [2] https://assets.antwerpen.be/srv/assets/api/download/eceb30f4-2912-4b24-82b9-75da9d036761/politiecodex_versie_30_mei_2022.pdf zie p. 14. [3] https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/recyclageparken/pop-uprecyclageparken [4] https://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/202na3_en.pdf zie ook: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0017/43316/E92845.pdf [5] Wet van 15 mei 2022 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat de reglementering van voortbewegingstoestellen betreft, BS 15 juni 2022.

55 weergaven3 opmerkingen

3 comentários


Een dikke pluim!

Curtir

Marc Dobbeleir
Marc Dobbeleir
29 de jun. de 2022

goed werk, dank voor de info.😉

Curtir

Mark
Mark
29 de jun. de 2022

Bedankt Buurtcomité en meewerkende sympathisanten!

Curtir
bottom of page